• RSS
 • Facebook
 • Twitter

'Allahü teâlâyı bilen kurtuluş bulur. Dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur.' İmam-ı Şafii Hazretleri

 • İman

  Hadis-i Şerif: ''Dini [hükümleri, dinde bildirilenleri] aklı ile ölçenden daha zararlısı yoktur'' (Taberani).

 • Ehl-i Sünnet

  'Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi Cehenneme gidecek. Kurtulan fırka, benim ve Eshabımın yolu üzere gidenlerdir.' (Tirmizi)

 • Şirk ve Küfür

  'Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur.' [Deylemi].

 • 1 Mayıs 2013 Çarşamba

  290 — RAHMETULLAH EFENDİ: Rahmetullah bin Halil-ür-rahman Hindi, Hanefi fıkıh âlimidir. Delhi’de yetişti. Abdulaziz han kendisini İstanbul’a davet etti. Madalya verdi. Maaş bağladı. Hıristiyanlara bir reddiye yazmasını istedi. İstanbul'da, arabca İzhar-ül-hak kitabını yazdı. Kitab dört cilttir. Mekke baskısı pek nefistir. Londra’dan Hindistan’a gelen protestan papazları ile yaptığı mücadelesini ve onları kaçırdığı yazılıdır. Kitabı Sultan Abdulaziz Han için yazmıştır. İngiliz gazeteleri, Bu kitap yayılırsa, Hıristiyanlık mahv olur yazmışlardır. Nüzhet efendi bunun birinci kısmını, Ömer Fehmi efendi de ikinci kısmını türkceye tercüme etti. Delhi’de Hıristiyan papazları ile mücadele edip, hepsini mağlup etti. Bu mücadeleleri Beyan-ül-hak kitabında ve türkce tercümesinde yazılıdır. 1889 da 75 yaşında iken Mekke’de vefat etti.

  291 — REMLİ ŞEMSÜDDİN
  : Allame Şemseddin Muhammed bin Ahmed bin Ahmed Menufi, 1596 da vefat etmiştir. Çok eser yazmış ve babasının fetvalarını toplamıştır. Bu fetvalar, İbni Hacerin Fetava-yı kübrası kenarında Mısır’da 1938 de basılmıştır. Nevevinin Minhacını da şerh etmiştir.


  292 — RUZBEHAN-I BAKLİ
  : Şeyh Ebu Muhammed Şirazi, Kübreviyye meşayıhindendir. Necmüddini Kübranın mürşididir. Ebu Necibi Sühreverdinin halifesi olan Ammar Yaserin halifesidir. 1209 tarihinde Şiraz’da vefat etti. Tefsiri arayis, Kitab-ül envar ve Şerh-ul-şathiyyat kitapları vardır.


  293 — RÜKNEDDİN-İ ÇEŞTİ
  : İmam-ı Rabbaninin babası olan Abdul-ehadın üstadıdır. Şeyh Abdul-kuddüsün ikinci oğlu ve halifesidir. Tasavvufun ve İslamiyet'in esrarını bildiren Merec-ül-bahreyn kitabı ve Mektubatı çok kıymetlidir. 1575 senesinde vefat etti. Hindistan’da babasının yanındadır.

  0 yorum:

  Yorum Gönder