• RSS
 • Facebook
 • Twitter

'Allahü teâlâyı bilen kurtuluş bulur. Dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur.' İmam-ı Şafii Hazretleri

 • İman

  Hadis-i Şerif: ''Dini [hükümleri, dinde bildirilenleri] aklı ile ölçenden daha zararlısı yoktur'' (Taberani).

 • Ehl-i Sünnet

  'Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi Cehenneme gidecek. Kurtulan fırka, benim ve Eshabımın yolu üzere gidenlerdir.' (Tirmizi)

 • Şirk ve Küfür

  'Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur.' [Deylemi].

 • 7 Temmuz 2013 Pazar

  Şafii Mezhebinde Namaz Nasıl Kılınır?

  Namazın vücub şartları
  Namazın vücub yani farz olmasının şartları şunlardır:
  1- Müslüman olmak.
  2- Baliğ olmak.
  3- Akıl sahibi olmak, deli, baygın olmamak.
  4- Kadının; hayız ve nifas halinde olmaması. Hayız veya nifas halinde iken namaz kılınmaz ve kılınmayan namazlar kaza edilmez. Ancak tutulmayan, Ramazan oruçları kaza edilir.

  Namazın sıhhat şartları
  Namazın sıhhat yani geçerli olmasının şartları şunlardır:
  1- Hadesten taharet. Yani cünüp olanın gusül etmesi, abdestsiz olanın da, abdest alması.
  2- Necasetten taharet. Yani vücutta, elbisede ve namaz kılınan yerde necaset bulunmamak.
  3- Setr-i avret yani avret yerinin örtülmesi. Avret yeri; erkek için, göbekle diz arası, kadın için ise; yüz ve eller hariç vücudun tamamıdır.
  4- Vaktin girmesi.
  5- Kıbleye doğru namaz kılmak.
  6- Namazın nasıl kılınacağını bilmek.
  7- Namazı bozan işleri yapmamak. Mesela birşey yememek, içmemek ve konuşmamak.

  Namazın rükünleri
  Namazın rükünleri yani içindeki farzları şunlardır:
  1- Niyet etmek. Niyet, kalb ile yapılır, dil ile söylenmesi sünnettir. Ayrıca niyetin, Tekbiret-ül-ihram ile beraber getirilmesi gerekir. Yani “Allahü ekber” demekle beraber niyetin kalben yapılması gerekir. Farz namazda niyetinin üç şartı vardır. Bunlar:
  a) Kasıd, yani namaz kılmaya azmetmek,
  b) Tayin, yani kılınacak namazın adını söylemek,
  c) Farziyet, yani kılınacak namazın farz olduğunu tavsif etmek. Kılınacak namaz, belli bir nafile ise; kasıd ve tayin şarttır. Mutlak nafile ise, sadece kasıd şarttır.
  2- Tekbiret-ül-ihram. Yani niyet getirirken “Allahü ekber” demek.
  3- Fatiha okumak. Her rekâtte Fatiha’yı, Besmele ile birlikte okumak farzdır.
  4- Kıyam yani ayakta durmak.
  5- Rüku’ya varmak.
  6- İtidal, yani rüku’dan kalkmak.
  7- İki secde yapmak. Secdede, ayak parmaklarının içlerinin (altlarının) yere konulması gerekir. Dolayısıyla parmakların dışlarını veya uçlarını yere koymak kafi değildir.
  8-
  İki secde arasında oturmak.

  9- Son oturuş.
  10- Son oturuşta Tehiyyat (Teşehhüd) okumak. 

  Teşehhüd şöyledir:
  “Et-tehiyyatü el-mübarekâtü es-salevatü et-tayyibatü lillahi es-selamü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtühü es-selamü aleyna ve ala ibadillah-is-salihine eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resulullah.”Meali:
  (Tahiyyat (bütün övgüler), mübarekât (nema bulan bereketli şeyler), salevat (beş vakit namaz gibi fiili ibadetler) ve tayyibat (salih ameller) Allah’a mahsustur. Ey Peygamber! Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam, bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah [ibadet edilmeye layık) kimse yoktur. Yine şehadet ederim ki, Hazret-i Muhammed, Allah’ın resulü [yani elçisidir.)
  11- Son Tehiyyat’tan sonra, salevat-ı şerife getirmek. En azı, “Allahümme salli ala Muhammed” (Allah’ım! [Hazret-i] Muhammed’e salat [rahmet] eyle) demektir. Fakat salatın ekmeli [en iyisi] şöyledir:
  “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahime ve ala Ali İbrahime ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema barekte ala İbrahime ve ala Ali İbrahime fil-alemine inneke Hamidun Mecidun.”Meali:
  (Ya Rabbi! Hazret-i Muhammed’e ve O’nun Aline salevat getir, tıpkı Hazret-i İbrahim’e ve O’nun Aline salevat getirdiğin gibi. Yine Hazret-i Muhammed’e ve O’nun Aline bereket ver, tıpkı bütün alemlerin içinde Hazret-i İbrahime ve O’nun Aline bereket verdiğin gibi. Hiç şüphesiz sen, Hamid ve Mecid’sin.)
  12- Sağ tarafa selam vermek. “Esselamü aleyküm ve rahmetüllah” şeklinde selam verilir.
  13- Tertip üzere namaz kılmak.
  Tumanine’ye riayet etmek de ayrıca farzdır. Tumane; rüku’de, itidalde, iki secdede ve iki secde arasında: “Sübhanallah” (yani Allah, bütün kusurlardan münezzehtir) diyecek kadar beklemektir.

  Namazın eb’ad sünnetleri
  Namazın sünnetleri iki kısımdır. Bir kısım sünnetlerine “eb’ad” denir. Bunların herhangi birisi, unutulduğu veya terkedildigi zaman, secde-i sehv yapılır. Bu sünnetler şunlardır:
  1- Birinci Teşehhüdü okumak ve bu teşehhüdden sonra, Peygamber efendimize salevat getirmek.
  2- İkinci Teşehhüdden sonra, Peygamber efendimizin Âline salevat getirmek.
  3- Sabah namazının ikinci rekâtinde, rükudan kalktıktan sonra, ayakta Kunut okumak ve Kunutta, Peygamber efendimize, Âline ve Eshabına salat ve selam getirmek.
  4- Ramazan ayının ikinci yarısından itibaren, vitir namazının son rekâtında; rükudan kalktıktan sonra, ayakta Kunut okumak ve Kunutta, Peygamber efendimize, Âline ve Eshabına salat ve selam getirmek. Sabah namazı ve vitirde okunan Kunut şöyledir:
  “Allahümmeh-dini fi men hedeyte ve afini fi men afeyte ve tevelleni fi men tevelleyte ve barik li fima a’tayte ve kini şerre ma kadayte feinnke takdi vela yukda aleyke ve innehu la yezillu men valeyte vela yeizzu men adeyte tebarekte Rabbena ve tealeyte felekel-hamdu ala ma kadayte estağfirukellahümme ve etubu ileyke ve sallallahu ala Muhammedin-in-nebiyyil-ummiyyi ve ala Alihi ve Sahbihi ve selleme.”Meali: (Allah’ım! Hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir, afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver, himaye ettiklerinle beraber beni de himaye eyle, verdiklerini benim için bereketli kıl, kaza ettiklerinin şerrinden beni koru. Çünkü sen hükmedersin, sana hükmedilmez, himaye ettiğin kimse zelil olmaz, zelil ettiğin kimse de aziz olmaz. Hayır ve bereketin çoktur, sen çok yücesin. Kaza ettiğin şeyler üzerine hamd sana mahsusustur. Allah’ım, senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum. Allah’ın salat ve selamı, Muhammed aleyhisselamın, Ali’nin ve Eshabının üzerine olsun.)

  Namazın hey’at sünnetleri
  Namazın bir kısım sünnetlerine de, “hey’at” denir. Bu sünnetlerin, unutulması veya terkedilmesi halinde, secde-i sehiv gerekmez. Bu sünnetler şunlardır:
  1- Niyeti dil ile söylemek. Kalb ile getirmek ise, farzdır.
  2- Tekbiret-ül-ihramı alırken, rüku’a giderken, rükudan kalkarken ve birinci Tehiyyatı okuyup üçüncü rekâte kalkarken, parmaklar normal biçimde açık olarak, başparmak kulak memesinin hizasına gelecek şekilde elleri kaldırmak.
  3-
  Kıyamda yani ayakta; elleri göğsün altında, göbeğin üstünde ve biraz sola doğru meyilli olarak bağlamak.

  4- Namazda secde yerine bakmak.
  5- Tekbiret-ül-ihramdan sonra, iftitah duasını okumak. İftitah duası şöyledir:
  “Veccehtu vechiye lillezi fetares-semavati vel-erda hanifen muslimen vema ene minel-muşrikine inne salati ve nüsuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil-alemine laşerike lehu ve bizalike umirtu ve ene minel-muslimine.”‘Meali:
  (Batıl dinlerden uzak durarak ve Müslüman olarak; yüzümü, gökleri ve yeri yaratan (Allah’a] çevirdim. Ben, [Allah’a] ortak koşanlardan değilim. Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin rabbi olan Allah’ındır. O’nun ortağı yoktur. Ben, bununla emrolundum. Ve ben, Müslümanlardanım.)
  6- Kıraatin açıktan okunduğu rekâtlerde Fatihayı ve ondan sonraki sureyi okurken gizlice Euzü çekmek. Besmele açıktan okunur. Fatiha okumaya başlarken, Besmele çekmek ise farzdır.
  7- Fatihadan sonra “amin” (kabul buyur) demek.
  8- İlk iki rekâtte Fatihadan sonra birer sure veya en az birer ayet okumak. Birinci rekâtte okunan surenin ikincide okunandan daha uzun olması sünnettir.
  9- Rükuda, üç kere: “Sübhane Rabbiyel-azim ve bihamdihi” (Büyük Rabbim, her türlü kusurdan münezzehtir, O’na hamd olsun) demek. Münferid ayrıca şunu da söyler: “Allahümme leke reka’tü ve bike amentü veleke eslemtü haşaa leke sem’i ve basari ve muhhi ve azmi ve asabi ve me-stekellet bihi kademi”Meali:
  (Allah’ım! Senin için rüku ettim, sana iman ettim, senin için Müslüman oldum. Benim, kulağım ve gözüm, iliğim, kemiğim, sinirlerim ve beni ayakta tutan her şey, senin için boyun eğdi.)
  10- İtidale kalkarken, “semiallahü limen hamidehü” (Allah, kendisine hamd edenin, hamdini kabul etti)di yerek doğrulmak. Tam olarak doğrulunca: “Rabbena lekel-hamdü, mil’es-semavati ve mil’el-ardi ve mil’e ma şi’te min şey’in ba’du.”Meali:
  (Ey Rabbimiz! Göklerin dolusu, yerin dolusu ve bundan sonra istediğin şeyin dolusu, hamd sana mahsustur.)
  Münferid ayrıca şunu da söyler:
  “Ehles-senai vel-mecdi ehakku ma kalel-abdu ve kulluna leke abdun la mania lima a’tayte vela mu’tiye lima mena’te vela yenfeu zel-ceddi mink-elceddu.”
  Meali:
  (Sen; sena [övgü] ve mecd [azamet, büyüklük] ehlisin. Kulun söylediği en haklı söz ki, biz de hepimiz sana kuluz, senin verdiğine kimse mani olamaz ve senin vermediğini, kimse veremez. Senin indinde, zengin kimseye, zenginliği bir fayda veremez.)
  11- Secdede üç kere: “Sübhane Rabbiyel-ala ve bihamdihi” (En yüce olan Rabbim, her kusurdan münezzehtir, O’na hamd olsun) demek. Münferid ayrıca şunu da söyler:
  Allahümme leke secedtu ve bike amentü ve leke eslemtü secede vechi li-llezi halekahü ve savverehü ve şakke sem’ahü ve basarehü tebareke-llahü ahsen-ül-halikine.”12- İki secde arasında: “Rabbiğfir li verhamni vecburni ver-zukni vehdini ve afini ve’fu anni” duasını okumak. Meali: (Ya Rabbi! Günahlarımı bağışla, bana rahmet eyle, eksiklerimi kapat, bana rızık ver, bana hidayet nasib eyle, bana afiyet ver ve beni affeyle.)
  İki secdeyi yapıp ayağa kalkmadan önce, hafifçe oturup öyle kalkmak. Buna, “Cülus-ul-istiraha” (istirahat oturuşu) denir.
  13- Rükuda elleriyle diz kapaklarını kavramak.
  14- Rükuda baş ile arkayı aynı hizada tutmak.
  15- Bütün oturuşlarda, “iftiraş” yapmak, yani sağ ayağı dikip sol ayağı yatırarak üstüne oturmak. Sadece son oturuşta, “teverrük” yapılır, yani sağ ayak dikilir; sol ayak da, sağ ayağın altından çıkarılır.
  16- Kıyamda ve rükuda iki ayağın arasını bir karış kadar açık bırakmak.
  17-
  Secde yaparken, elleri, omuzların hizasına koymak, parmakları kapatmak.

  18- Bütün oturuşlarda ve her iki teşehhüdü okurken, elleri dizlerin üzerine koymak.
  19- Teşehhüdden sonra şu duaları okumak:
  “Allahhumme inni euzü bike min azabil-kabri ve min azabinnari ve min fitnetil-mahya vel-memati ve min fitnetil-mesihid-deccali.”Meali:
  (Ya Rabbi! Şüphesiz ben, kabir zabından ve ateş azabından, hayat ve ölüm fitnesinden, mesih olan Deccalin fitnesinden sana sığınırım.)
  Allahhummeğfir li ma kaddemtu ve ma ehhartu ve ma esrartu ve ma a’lentu ve ma esraftu ve ma ente e’lemu bihi minni entel-mukaddimu ve entel-muahhiru la ilahe ille ente.”Meali: (Ya Rabbi! Geçmiş zamanda işlediğim, gelecek zamanda işleyeceğim, gizli olarak işlediğim, aşikare olarak işlediğim, israf olarak işlediğim ve senin benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı affeyle. Öne alan ve geciktiren sensin, senden başka ibadet edilecek kimse yoktur.)

  Tehiyyattan sonra; kendine, erkek ve kadın mü’minlere dua etmek de sünnettir. Şöyle dua edilir:
  “Allahümmağfirli ve lil-mü’minine vel-mü’minati vel-müslimine vel-müslimati el-ahyai minhum vel-emvati.”Meali:
  (Ya Rabbi! Benim, erkek ve kadın bütün müminlerin, erkek ve kadın bütün Müslümanlann hem diri hem de ölü olanlarının günahlarını affeyle.)
  20-
  Yalın ayak namaz kılmak.
  21-
  Farz namazdan sonra nafile namaza kalkmadan önce, bildirilen zikir ve duayı yapmak üzere oturmak sünnettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Bir zat, farz namazını kıldıktan sonra, nafile kılmak için ayağa kalktı. Hazret-i Ömer, onu tutup oturttu ve şöyle dedi; farz namazdan sonra hemen nafile kılma. Bunun üzerine Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem; isabet ettin ey Hattab’ın oğlu, buyurdu.”Başka bir hadis-i şerifin meali de şöyledir: “Hangi dua icabete daha yakındır, diye sual edildiğinde, Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdu; gece yarısı ve farz namazlardan sonra yapılan duadır.”


  Namazın mekruhları
  Namazın mekruhları şunlardır:
  1- Elbiseyle oynamak, parmak çıtlatmak veya parmakları birbirine geçirmek.
  2- Elbisenin kolları sıvalı olarak namaza durmak.
  3- Havaya veya sağa sola bakmak.
  4- Özürsüz olarak ağırlığı bir ayak üzerine vermek.
  5- Başı açık olarak namaz kılmak.
  6- Alçak sesle okunacak yerde yüksek sesle, yüksek sesle okunacak yerde alçak sesle okumak. Bir de, imamın arkasında, yüksek sesle okumak.
  7- Zarar görme tehlikesi varsa gözleri yummak.Şayet zarar görme tehlikesi yoksa, “hilaf-ı evla”dır (yani öyle yapmamak daha iyidir.)
  8-
  Secdede erkeğin; karnını uyluklarına yapıştırması, kadının da bunun aksine; karnını uyluklarından uzaklaştırması.

  9- Küçük ve büyük abdesti sıkıştırırken veya yel zorlarken namaza durmak.
  10- Çok aç olup, yemek hazır iken, namaza durmak. Ancak namaz vakti dar ise, Önce namazı kılmak gerekir.
  11- Rükuda başı fazla eğmek veya belin hizasından yüksek tutmak.
  12- İlk iki rekâtta Fatihadan sonra, sureyi okumamak.
  13- İftitah tekbirinin dışındaki tekbirleri almamak, iftitah tekbirini getirmek farzdır, getirilmezse namaz olmaz.
  14- Son oturuşta, Teşehhüdden sonraki duaları okumamak.

  Namazda erkek kadın farkı
  Namazda, kadın beş yerde erkekten farklı hareket eder, şöyle ki:
  1- Erkek; kıyamda, rükuda ve secdede dirseklerini yanlarından uzaklaştırır ve buralarda ayaklarını bir karış kadar birbirinden ayırır, secde de, iki dizini aynı şekilde birbirinden ayırır.
  Kadın ise, buralarda dirseklerini yanlarına yapıştırır. Ayaklarını ve secde de dizlerini birbirine yapıştırır.
  2- Erkek; rükuda ve secdede karnını uyluklarından uzaklaştırır. Kadın ise, rüku ve secdelerde karnını uyluklarına yapıştırır.
  3- Erkekler, kıraatin sesli okunduğu; sabah, akşam ve yatsı namazlarında sesini yükseltir. Kadın ise; yabancı erkek bulunduğu takdirde sesini yükseltmez.
  4- Yanlışlık yapan imamını, ikaz etmek gibi bir durum olduğu zaman, erkek; sadece zikir niyetiyle veya hem zikir hem de ikaz niyetiyle “sübhanallah” der. Şayet erkek hiç bir şeyi kasd etmeden veya sadece ikaz niyetiyle, “sübhanallah” derse, namazı bozulur. Kadın ise, böyle bir durumda “tasfik” eder. Yani sağ elin içini sol elin üstüne vurur.
  5- Namazda erkeğin avreti, diz ile göbek arasıdır. Hür kadının ise, yüz ve elleri hariç bütün vücudu avrettir.

  Namazı bozan şeyler:
  1-
  Abdestin bozulması.

  2- Bedene, elbiseye veya namaz kılınan yere necaset bulaşması.
  3- Avret yeri açılınca derhal örtülmemesi halinde namaz bozulur.
  4- Bir rekâtte, ara vermeden üç adım atmak veya el, ayak ve baş gibi organlarla üç harekette bulunmak.
  5- Göğsünü kıbleden çevirmek.
  6- Bir şey yemek veya içmek.
  7- Gülmek, ağlamak, üflemek, inlemek, aksırmak, öksürmek ve esnemek gibi şeyleri kasten yapınca iki harf çıkarsa, namaz bozulur. İrade dışı yapınca çıkan sesin, toplamı altı kelimeyi geçmezse namaz bozulmaz.
  8- Bile bile bir rüknü eksik bırakıp, diğerine geçmek. Mesela rükuu tam olarak yapmadan itidale kalkmak veya itidali tam yapmadan secdeye varmak gibi.
  9- Kasden bir rüku veya secdeyi fazla yapmak. Fatiha ve Teşehhüdü tekrarlamak ise, namazı bozmaz.
  10- İmama uyan kimsenin, özürsüz olarak imamdan iki rükün geri kalması. Mesela imam ikinci secdeden kalktığı halde, ona uyan kişinin mazeretsiz olarak hala birinci secdede olması gibi.
  11- Mestin, ayaktan çıkması veya mesh süresinin dolması gibi.

  Namaz şöyle kılınır:
  Ayakta; başparmak, kulak memesinin hizasına gelecek şekilde eller, kıbleye karşı açık tutularak kaldırılır ve niyet etmekle beraber “ Allahü ekber” diyerek tekbir getirilir ve eller göğsün altında, göbeğin az yukarısında hafif sola doğru bağlanır.

  Sonra Euzü-Besmele çekmeden, “Veccehtü” duası okunur. Euzü-Besmele çektikten sonra okunmaz.

  Sonra Euzü-Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Besmele, Fatihadan bir ayettir. Onu okumak da farzdır. Cemaatle kılınsın, yalnız kılınsın; bütün namazlarda Fatihanın tamamını okumak farzdır.

  Sonra, bir sure veya ayet okunur. Birinci rekâtta okunan surenin ikinci rekâtta okunan sureden uzun olması ve Kur’an-ı kerimde, sıra bakımından ondan önce olması sünnettir. Sure, sadece ilk iki rekâtte okunur.

  Sonra eller kaldırılır ve tekbir getirilerek rüku’a varılır. Rüku’da, sırt, boyun ve baş aynı hizada tutulur. Dizler kırılmadan bacaklar düz tutulur. Dizleri tutarken parmaklar açık tutulur. Rüku’da üç kere, “Sübhane Rabbiyel azim ve bihamdihi...” denir.

  Sonra yine eller kaldırılarak itidal yapılır. Yani, “semiallahü limen hamidehü...” diyerek doğrulmaya başlanır. Tam olarak doğrulunca “Rabbena lekel hamdü...” denir.

  Sonra tekbir getirilir ve secdeye varılır. Şu 7 uzuv üzerinde secde edilir. Bunlar: Alın, burun, iki diz, iki avucun içi ve iki ayağın parmaklarının içleri. Önce dizler, sonra eller sonra da alın ve burun yere konur. Secdede üç defa “Sübhane Rabbiyel a’la ve bihamdihi...” denir. Sonra tekbir getirilerek baş secdeden kaldırılır ve oturulur. İki secde arasında: “Rabbiğfir li verhamni...” okunur. Buna, “el-cülusu beynes-secdeteyn” (iki secde arasındaki oturuş,) denir. Sonra ikinci kere aynı şekilde tekbir getirilerek secde edilir.

  Sonra tekbir getirilerek ikinci secdeden kalkılıp, az oturulur, buna da “Cülus-ul-istiraha” (istirahat oturuşu,) denir.

  Sonra ayağa kalkılır. İkinci rekâtte Fatiha ve sure okunur. Rüku ve secdeler yapılır ve oturulur. Bu oturuşta birinci Tehiyyat okunur ve üçüncü rekâte kalkılır. Üçüncü rekâte kalkarken eller kaldırılır. Son iki rekâtte sadece Fatiha okunur, sure okunmaz.

  Son rekâtte, otururken son Tahiyyat okunur. Tahiyyatta; salevat-ı şerifeyi “Allahümme salli ala Muhammed”e kadar okumak farz, kalanını okumak sünnettir.

  Sonra; önce sağa, sonra da sola selam verilir.

  Bütün oturuşlarda sağ ayak dikilir ve sol ayak yatırılarak üstünde oturulur. Bu oturuşa “İftiraş” denir. Sadece son oturuşta, sağ ayak dikilir ve sol ayak, sağ ayağın altından çıkarılır. Bu oturuşa da “teverrük” denir.

  Sabah namazının son rekâtinde rükûdan kalktıktan sonra, eller kaldırılarak kunut okunur. Kunut, ayrıca Ramazan ayının ikinci yarısından itibaren ayın sonuna kadarki vitir namazlarının son rekâtlarında de okunur.

  Namazdan sonra zikir ve dua
  Selamdan sonra, 3 kere: “Estağfirullah-el-azim-ellezi la ilahe illa huvel-Hayyel-Kayyume ve etubu ileyhi” denir.
  Meali:
  (Büyük, kendisinden başka ilah olmayan, her zaman diri olan ve her şeyi ayakta tutan Allah’tan günahlarımın bağışlanmasını diliyorum ve O’na tevbe ediyorum (yani bütün günahlardan yüz çevirip O’na dönüyorum.])

  Ardından: “Allahümme entes-Selamu ve minkes-selamu tebarekte ve tealeyte ya Zel-celali vel-ikrami,” denir.
  (Allah’ım! Sen, Selam’sın, selamet sendendir. Sen çok büyüksün, hayrın ve bereketin çoktur, sen çok yücesin, büyüklük ve ikram sahibisin.)

  Ve Ayet-ül-kürsi okunur.

  Sonra sırayla 33’er defa: “Sübhanallahi”, (Allah, bütün kusurlardan münezzehtir) “El-Hamdu lillahi”, (Allah’a hamd olsun) “Allahü ekber” (Allah en büyüktür) okunur.

  Yüzüncü defa: “La ilahe illellahü vahdehü la şerike lehü lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ala külli şey’in kadirun.” Meali:
  (Allah’tan başka ilah yoktur, O birdir, mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur ve O’nun herşeye gücü yeter.)

  “Allahümme inni es’eluke mucibati rahmetike ve azaimi magfiretike ves-selamete min külli ismin vel-ganimete min külli birrin vel-fevze bil-cenneti ven-necate minen-nari Allahümme inni euzu bike minel-hemmi vel-huzni ve euzu bike minel-aczi vel-keseli ve euzu bike minel-buhli vel-cubni vel-feşeli ve min galebetit-deyni ve kahrir-ricali.”Meali:
  (Allah’ım! Şüphesiz ben senden; rahmetinin muciblerini ve bağışlamanın azimelerini, bütün günahlardan salim kalmayı, her çeşit hayrı, Cenneti kazanmayı ve ateşten kurtulmayı diliyorum. Allah’ım! Keder ve üzüntüden sana sığınırım, acizlik ve tembellikten sana sığınırım, cimrilik, korkaklık, başarısızlık, borç altında ezilmek ve erkeklerin kahrından sana ağınırım.)

  Münferid de, me’mum [imama uyan] da imam da; duayı gizli yapar. Ancak hazır olanların öğrenmesi için, onlar öğreninceye kadar, aşikâre okunabilir.

  İmam, zikir ve dua esnasında; solunu mihraba sağını da cemaate çevirerek yüzünü onlara dönderir.

  Sonra secde yerlerini çoğaltmak için, başka bir yerde (kaza veya sünnet) namaz kılınır. Çünkü secde edilen yerler, Kıyamet günü kişiye şahitlik yapacaktır.

  > şafii namaz, şafiide namaz, şafii mezhebinde namaz, şafii mezhebine göre namaz, şafii mezhebinde namaz nasıl kılınır, şafii mezhebine göre namaz nasıl kılınır, şafii namaz hocası, şafii namaz rekatları

  55 yorum:

  1. Selamün aleyküm hocam ben namaza yeni başladım ve yaklaşık 8 yıllık bir namaz borcum var şimdi ben namazın farzını kıldıktan sonra sünnetini mi kılmam gerekiyor yoksa borcum bitene kadar sadece kazaları mı? Ve bu namazları nasıl kılmam gerekiyor acaba hocam?
   Örneğin; Sabah namazı olduğu gibi + sabah namazı farzının kazası
   Öğle namazı: 4 rekat farz + 4 rekat farzın kazası
   İkindi namazı: 4 rekat farz + 4 rekat farzın kazası
   Akşam namazı: 3 rekat farz + 3 rekat farzın kazası
   Yatsı namazı: 4 rekat farz + 4 rekat farzın kazası şeklinde mi kılmam gerekiyor?
   Bir de kaza namazına nasıl niyet etmem gerekli? Ve son olarak malum ramazan ayındayız namaz borcu olan birinin teravih namazı kılmasında bir sakınca var mıdır? Allah rızası için cevaplarsanız çok sevinirim hocam kafam çok karışık

   YanıtlaSil
   Yanıtlar
   1. Aleyküm selam,

    Allah-u Teala mübarek etsin..
    Kaza namazı olannın muhakkak kaza kılması gerekir.

    Sabah: 2 rekat kaza, 2 rekat farz
    Öğle : 4 rekat kaza, 4 rekat farz, 2 rekat kaza
    İkindi : 4 rekat kaza, 4 rekat farz
    Akşam:3 rekat farz, 2 (3 de olabilir) rekat kaza
    Yatsı : 4 rekat kaza, 4 rekat farz, 2 rekat kaza, 3 rekat kaza
    şeklinde kılabilirsiniz.

    Niyyet ettim Allah rızası için ilk kazaya kalmış ikindi namazının farzını kılmaya, şeklinde niyet edebilirsiniz.

    Teravih namazında Kaza niyetiyle imama uyabilirsiniz.

    Sil
   2. Bu yorum yazar tarafından silindi.

    Sil
   3. Hocam benim bildiğim kadarıyla farz namaz kilinmadan kaza kılınmaz ama siz önce kaza sonra farz kılınır demissiniz

    Sil
   4. Bu yorum yazar tarafından silindi.

    Sil
   5. Bu yorum yazar tarafından silindi.

    Sil
   6. Namazın borcu olmaz.Eğer kılmadıysan malesef telefi edemezsin.Kaza namazları Allah berki kabul eder affeder niyeti ile kılınır.Yani farzın yerine geçmez.ve kazaları namazların kendi vakitlerinde kıl.sabah namazının farzını sünnetini bitir sonra kaza namazını kıl.vb..

    Sil
  2. hocam cumanamazının sunnetini kazası olanlar ogle namaına nşyet etmemiz gerekiyo

   YanıtlaSil
   Yanıtlar
   1. Evet kaza borcu olan, sünnet kılarken kazaya niyet etmeli.

    Sil
  3. hocam veccehtu duası farz mı yoksa okunmasa olurmu

   YanıtlaSil
  4. şafii mezhebinde sünnetler kılınır mı

   YanıtlaSil
   Yanıtlar
   1. Kaza namazı borcu varsa kaza kılınır, yoksa elbette sünnet kılınmalı.

    Sil
  5. Çok yardımcı oldunuz ya emeğinize sağlık . Allah razı olsun

   YanıtlaSil
  6. selamün aleyküm hocam bir şafii olarak sabah namazının farzında hanefi imama uyup namaz kılıp kunut okumasak sehiv gerekir mi ? ya da imam uyup selamdan sonra sehiv yapmak doğru olur mu ? allah c.c razı olsun

   YanıtlaSil
   Yanıtlar
   1. Aleyküm selam. Sehiv secdesi gerekmez. Allah-u teala sizden de razı olsun.

    Sil
  7. selamu aleykum hocam yaklaşık 7 yıllık kazam var gunde 2 gunluk kaza namazlarımı kılmaya çalışıyorum safiilerde kazası olanlar vitr namazını kılınabilirmi ve nasıl kılmam gerekiyor

   YanıtlaSil
   Yanıtlar
   1. Aleyküm selam, kaza namazı borcunuz varsa vitr yerine kaza kılmalısınız, örneğin 3 rekat vitr yerine akşam namazı kazası kılınabilir.

    Sil
  8. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   YanıtlaSil
  9. S.Aleyküm hocam cuma namazınıda anlatıversen

   YanıtlaSil
   Yanıtlar
   1. Aleyküm selam, sağ üst köşede Şafii İlmihali bölümünde Cuma Namazı bahsi var, oradan okuyabilirsiniz.

    Sil
  10. selamün aleyküm hocam, 2 sorum olacak müsadenizle;
   Birincisi teşehhüdde tehiyyat okurken işaret parmağımızı ne zaman kaldırır ve ne zaman indiririz ve ilk oturuştada tehiyyatdan sonra sadece peygamber efendimize salavat getirilmeli mi ?
   İkinci sorum, benim kaza borcum var bu sebeple sünnet yerine kaza kılıyorum ama şöyle bişey duydum sabah namazının farzdan önceki 2 rekatlık sünneti kazası olanlarda kılmalı, ben bu iki rekat sünnet yerinede kaza kılıyorum doğru mu ?

   YanıtlaSil
   Yanıtlar
   1. Aleyküm Selam, Eşhedüyü okumaya başlayınca kaldırır, la ilahe illallah deyince indiririz. Evet ilk oturuşta tahiyyattan sonra 'Allahumme salli ala seyyidine Muhammed' okunur... Doğru, Kaza borcunuz varsa sabah namazında da sünnet yerine kaza kılmalısınız.

    Sil
  11. Selamın aleyküm hayırlı akşamlar size bir sorum olacak bnm kaza namazlarm çok bu yüzden sünnet yerine kaza kiliyorum bu kildiğim kaza namazları sünnet yerinede geciyormu Allah razi olsun

   YanıtlaSil
   Yanıtlar
   1. Aleyküm selam, evet geçer. Allah-u Teala sizden de razı olsun.

    Sil
  12. Hocam selamun aleykum cuma namazında sunnet olan namazı kaza ederek mi niyet ediyoruz ? Yoksa öğle kazası diye mi niyet ediyoruz ? Çünkü cuma namazının sadece farzını kılarsak diğer kalan sunnetler hep kaza mı kılıcaz kafam hep karıstı ?

   YanıtlaSil
   Yanıtlar
   1. Aleykum selam, kaza namazı borcu varsa sünnet olan her namazda kazaya niyet edilmelidir. Cuma namazının örneğin 4 rekatlık sünnetinde yine 4 rekat olan öğle, ikindi veya yatsı namazından birinin kazasına niyet edilebilir.

    Sil
  13. Selamun aleykum.bircok siteye baktim herbiri ayri ayri almis namaz rekatlarini. Rabbimin rizasini gozeterek genis capli bi arastirma yapip lutfen namaz rekatlarini yazarmisiniz. Dogru olup dogru yasayalim. Dua ile

   YanıtlaSil
  14. Selamun aleykum.bircok siteye baktim herbiri ayri ayri almis namaz rekatlarini. Rabbimin rizasini gozeterek genis capli bi arastirma yapip lutfen namaz rekatlarini yazarmisiniz. Dogru olup dogru yasayalim. Dua ile

   YanıtlaSil
  15. selamun aleykum kardeşlerim bir sorum vardı. bugüne kadar bilmeden bi çok yanlış yapmışım namazda ve bunları araştırdıkça öğrenip uygulamaya koydum çok şükür. Diğer kıldığım namazların kazasını kılmam gerekiyor mu?

   YanıtlaSil
   Yanıtlar
   1. Ve aleyküm selam. Sürekli kaza namazı kılınabilir. Bir kimsenin kaza namazı olmasa da, kaza namazı kılmasında mahzur yoktur. Bazı namazlarımız sahih olmamış olabilir. İmam-ı a'zam hazretleri, abdestteki bir müstehabı yapmadığı için kırk yıllık namazını kaza etmiştir. Kaza etme mecburiyeti yoktu.

    Sil
   2. teşekkür ederim Allah razı olsun :)

    Sil
  16. SelamunAleyküm hocam sizin vermiş olduğunuz tabloda biraz kafam karıştır aşağıda ki sorularımı yanıtlarsanız sevinirim Allah razı olsun şimdiden

   Sabah: 2 rekat kaza, 2 rekat farz
   Öğle : 4 rekat kaza, 4 rekat farz, 2 rekat kaza (2 rekat kaza neden )
   İkindi : 4 rekat kaza, 4 rekat farz
   Akşam:3 rekat farz, 2 (3 de olabilir) rekat kaza (3 rekat olması gerekmiyor mu)
   Yatsı : 4 rekat kaza, 4 rekat farz, 2 rekat kaza( 2 rekat neden), 3 rekat kaza ve (3 rekat da vitr farz olması gerekmez mi )
   şeklinde kılabilirsiniz.

   YanıtlaSil
   Yanıtlar
   1. Aleyküm selam, bir gün içerisinde 5 vakit ve bu 5 vakit içerisinde 40 rekat namaz kılınır, bunun 17 si farz, 23ü sünnet namazlardır. Şafiide kaza namazı olan sünnet yerine kaza namazı kılar... Örneğin Öğle namazında 4 rekat sünnet (kaza) + 4 rekat farz + 2 rekat sünnet (kaza) kılınır. Yatsı namazı da aynı şekildedir. Son olarak vitr namazı kılınır, vitr şafii de sünnettir, bu yüzden kaza kılınır yine.. Akşam namazının sünneti kılınırken 2 veya 3 rekat olarak kazaya niyet edilebilir (Akşam namazının kazasını kılacaksanız 3, sabahı kaza edecekseniz 2)

    Sil
  17. Selamın Aleyküm hocam rükûya gitmeden önce ve kalktıktan sonra tekbir getirmek farz mı yapmasak olur mu

   YanıtlaSil
  18. Selamun aleykum hocam ,ben şafi mezhebindenim, sorum şu: kandil gecelerinde ve bazı özel mübarek gecelerde kılınacak namazlar oluyor ,benim kaza namazlarım var , o namazları kilabilirmiyim yoksa kaza borcum olduğu için kilamazmiyim

   YanıtlaSil
  19. Selamun aleykum hocam ,ben şafi mezhebindenim, sorum şu: kandil gecelerinde ve bazı özel mübarek gecelerde kılınacak namazlar oluyor ,benim kaza namazlarım var , o namazları kilabilirmiyim yoksa kaza borcum olduğu için kilamazmiyim

   YanıtlaSil
  20. Selam aleyküm hocam ben hanefiyim Şafii'ye gecmek istiyorum bunda bi sakınca var mudur bide diğer sorum tesehhüdde Tahiyyat ve salavat yeterli mi

   YanıtlaSil
  21. Selamun aleyküm hocam.belirtmiş olduğunuz kaza namazları rekatlarından, öğle ile yatsının 2 rekatlık kaza namazlarını nasıl niyet edeceğiz.2 rekatlık kaza namazı olarak mı niyet edeceğiz? Örğ. sabah namazının kazası olarak mı?

   YanıtlaSil
  22. Selamun aleykum hocam cevap larınızın hepsini okudum ve açıkçası ilk defa bu kadar tatmin oldum allah sizden razı olsun inşallah cennete görüşürüz hocam benim sorum vitir namazı safi lerde sunetmi yoksa farzmi. .

   YanıtlaSil
  23. Selamun aleykum hocam cevap larınızın hepsini okudum ve açıkçası ilk defa bu kadar tatmin oldum allah sizden razı olsun inşallah cennete görüşürüz hocam benim sorum vitir namazı safi lerde sunetmi yoksa farzmi. .

   YanıtlaSil
  24. Selamın aleyküm hocam , 5 vakit namazlarımızda ezan okurken namazın farzına başlarsak namazımız kabul olur mu ? yoksa ezan bitimini mi beklememiz lazım ?

   YanıtlaSil
  25. Şafi mezhebinde kazadan önce kamet getirmek zorunlu mudur?

   YanıtlaSil
  26. Hocam şafii mezhebinde sünnet namazları örneğin öğle namazı ilk 4 rekat sünnet 2 şer 2 şer kılınır bu kılınan Sünnetler için ayrı ayrı nasıl niyet edilir kafam karıştı yardım ederseniz sevinirim...

   YanıtlaSil
  27. Hocam size bir sorum olacak ben normalde şafi mezhebindenim ama dini ibadetlerimi hanefi mezhebine göre küçükken öğrendim şimdi ben hanefi mezhebine göre ibadetlerimi yapıyorum bunun günahı varmıdır birde başka bir mezhebe geçerken bir dua okunurmu

   YanıtlaSil
  28. Hocam size bir sorum olacak ben normalde şafi mezhebindenim ama dini ibadetlerimi hanefi mezhebine göre küçükken öğrendim şimdi ben hanefi mezhebine göre ibadetlerimi yapıyorum bunun günahı varmıdır birde başka bir mezhebe geçerken bir dua okunurmu

   YanıtlaSil
   Yanıtlar
   1. İbadetlerinizi hanefiye göre yapıyorsanız siz en iyisi Hanefi olun her yönden.İbadetlerinizi hanefiye göre öğrendiyseniz Şafii mezhebindenim demeniz hiçbir şey ifade etmez.

    Sil
  29. merhaba hocam bir şey sorucam namaz kılmak isteyen arkadaşım var 30 yaşında bayan şafi meshebinin hem göresel yezılı ve sözlü olarak kaza sünet tam teşkilli bula bileceğimiz video varmı önere bilrceğiniz site vb mümkünmü

   YanıtlaSil
  30. Selamın aleykum hocam ben 19 yasında namaza basladım bnım kazalarım kac yasından berı hesaplamam gerekır

   YanıtlaSil
  31. Selamun aleyküm. Ben safiiyim ama namazlarda fatihadan once veccehtu yerine subhanekeyi okuyorum olur mu yoksa veccehtuyu ogrenmeli miyim? Birde safiilerde kazalari bitince sunnet kilmalilar mi ?

   YanıtlaSil
  32. Şafi mezhebindeki namazda farklı okunan dualar Hanefi mezhebindeki gibi okunabilirmi

   YanıtlaSil
  33. Şafi mezhebine göre namaz borcu olan biri sünnet kılınmıyo farzı kılıyo diyetlerini kaza kılıyo bu arada hayırlı ramazanlar

   YanıtlaSil
  34. Bende şafi mezhebin denim namaz borcu olan kişinin namazda sünnetin kılınmadını biliyorum sadece namazlarda farszlar kılınıyo borcunuz olan namazları kaza namazı olarak eda edebilirsiniz

   YanıtlaSil